12.12.15

T'hauré d'aplicar un correctiu serio al Roc Galliner